Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§.

1. Rekisterinpitäjä
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Y-tunnus 0779782-5
PL 344, 00101 Helsinki
040 728 3893

2. Yhteyshenkilö
Pääsihteeri
Tuija Rimmi
toimisto@tiedeliito.net
040 7203209

3. Rekisterin nimi
– Liiton jäsenrekisteri
– Tiedepolitiikka lehden tilaajarekisteri
– Tiedotusrekisteri, tilaisuuksiin ilmoittautuneet

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus
Liiton jäsenrekisterissä henkilötietojen tarkoitus on yhdistyslain (Yhdistyslaki 11§) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsemaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Tiedepolitiikka-lehden tilaajarekisterin tarkoitus on lehden tilausten asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta, ylläpito ja kehittäminen. Markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen nykyisille ja mahdollisesti potentiaaleille asiakkaille sekä tapahtumista tiedottaminen.

Tiedotusrekisteriin liitto kerää henkilötietoja tiedottaakseen liiton tulevista tapahtumista ja toiminnasta. Tiedotusmateriaali lähetetään sähköpostitse tiedotusrekisterissä oleville henkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteri sisältää lisäksi yhdistyksen jäsenen 

  • Henkilötiedot: sukunimi, etunimet, syntymävuosi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, työpuhelin, - Matkapuhelin, sähköpostiosoite, arvo/titteli, tieteenala, ammattinimike, koulutus, tutkimusaiheet ja asiantuntijuus
  • Jäsenyystiedot: Jäsennumero, liittoon liittymispäivä, jäsenyhdistys ja jäsentyyppi.
  • Työantajatatiedot: työantaja 
  • Jäsenmaksutiedot: maksupäivä ja vuosi.
  • Luottamustehtävät liitossa: puheenjohta, varapuheenjohtaja, kunniajäsen.
  • Muut mahdolliset jäsenten itse antamat lisätiedot

Tiedepolitiikka-lehden tilaajarekisteri sisältää:

  • Tilaajan sukunimi, etunimi, yritys, katusosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite
  • Tilauspäivän, tilauksen maksupäivän, tilauslajin, maksajan, jos eri kun tilaaja.

Tiedotusrekisteri sisältää:

  • Tiedotteen saajan nimen ja sähköpostiosoitteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden omat ilmoitukset tai tieto lehtitilauksia hoitavilta välittäjäorganisaatioilta.
Tiedotusmateriaalin lähettämisen yhteydessä Tiedeliitto pyytää lupaa tallentaa sähköpostiosoitteen rekisteriinsä ja tarjoaa myös tilaisuuden poistaa tiedot rekisteristä.
Henkilötietoja kerätään liiton kotisivuilla sähköisillä lomakkeilla ja  liiton eri tilaisuuksissa jaetuilla lomakkeilla.
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterien tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterin ja Tiedepolitiikka-lehden tilaajarekisterin osoitetietoja toimitetaan sähköisesti painotalolle liiton lehden postitusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

9. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. (HetiL 523/99 26-28§)

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Puheenjohtaja
PL 344
00101 Helsinki

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti. (HetiL 523/99 29 §)

Korjaamispyyntö osoitetaan:
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Puheenjohtaja
PL 344
00101 Helsinki

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely henkilötietolain 523/99 puitteissa. (HetiL 523/99 30 §)