Lausunto Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän ja Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän linjauksista

Edistyksellisen tiedeliiton lausunto Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän ja Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän linjauksista

(1) Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen johdanto ja periaatteet sekä

(2)  sen osalinjaus Oppimateriaalien avoimen saatavuuden suhteen.

Edistyksellinen tiedeliitto kiittää mahdollisuudesta lausua oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksista. Linjaukset liittyvät laajempaan avoimen tieteen kokonaisuuteen, ja on tärkeää, että oppiminen ja oppimateriaalien avoimuus liittyvät tähän laajempaan teemaan. Edistyksellinen tiedeliitto pitää tieteen kaikkinaista avoimuutta tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena asiana. Oppimateriaalien avoimuudella on erilaisia positiivisia tiedon saatavuuteen, monipuolisuuteen ja näkyvyyteen liittyviä vaikutuksia. Jo nyt erilaiset avoimet verkkokurssit ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Tämän lisäksi tarvitaan linjauksia avointen oppimateriaalien tuottamiseen ja kehittämisen. Näin mahdollistuu mahdollisimman laaja ja tasa-arvoinen pääsy viimeisimpään tieteelliseen tietoon myös opetuksessa.

Pidämme esitettyjä linjauksia pääasiassa oikeansuuntaisina ja hyödyllisinä. Linjaukset kannustavat eri näkökulmin avoimen oppimateriaalin tuotantoon ja sen käytettävyyden varmistamiseen.

Huolemme liittyvät oppimateriaalien tuottamiseen ja materiaalia tuottavan henkilöstön oikeuksiin sekä oppimateriaalituotannon käytänteisiin.

Avoimen opetusmateriaalin tuottaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, joka vaatii sekä ajallisia resursseja että tunnistusta oppimateriaalin tuottajalle erilaisten dokumentoitavissa olevien meriittien muodossa. Lausunnossa tähän näkökulmaan on kiinnitetty huomiota, mutta konkreettiset toimenpiteet toistaiseksi puuttuvat. Esimerkiksi suositus työsuunnitelmien tai kehitys- ja palkkakeskustelujen kytkemisestä avoimeen oppimateriaalituotantoon kaikissa yliopistoissa voisi yhdenmukaistaa käytänteitä.

Avoimen oppimateriaalin tuottaminen ei voi perustua hankerahoitukseen, vaan se on pidemmällä aikavälillä kytkettävä osaksi perusrahoitusta ja näin mahdollistettava osana opetus- ja tutkimushenkilöstön työtä. 

Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus esittää sisältöjen laatuun, tekijänoikeuksiin, monipuolisuuteen ja tekijöiden meritoitumiseen liittyviä osatavoitteita. Näissä osin kosketellaan edellä esitettyjä huolia oppimateriaalien tekijöiden oikeuksista ja työ resurssoinnista. On tärkeää, että näitä osalinjauksia kehitetään nimenomaan yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, jotta käytänteet ovat mahdollisimman läpinäkyviä ja koko järjestelmää läpäiseviä. Näin varmistetaan myös henkilöstön tasavertainen asema eri oppilaitoksissa.

Helsingissä 3.6.2020

Edistyksellinen tiedeliitto ry,

 

Veikko Halttunen

puheenjohtaja