Edistyksellinen
tiedeliitto ry

Postiosoite
PL 344
00101 HELSINKI

Käyntiosoite
Eerikinkatu 28, 5.krs,
00180 HELSINKI

Puh. 040- 728 3893

E-mail:
toimisto@tiedeliitto.net

tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

Jäsenyys

 

Miksi Edistyksellinen tiedeliitto?

Yliopistojen ja korkeakoulujen keskeisimmät tavoitteet ovat aina liittyneet sivistyksen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nämä tavoitteet eivät ole ristiriidassa sovellusten, innovaatioiden, teknologisen ja taloudellisen kilpailukyvyn tavoittelemisen kanssa – päinvastoin. On selvää, että taloudellinen hyvinvointi ja vakaus ovat sivistyksen ja kulttuurin edellytyksiä. Yliopistojen ja korkeakoulujen tulosohjaus ja ohjaus kilpailtavan tutkimusrahoituksen kautta on luonnollisestikin oikeutettua, koska toiminta rahoitetaan julkisin varoin. Mutta kenen kannalta hyödyllisistä sovelluksista, innovaatiosta ja kilpailukyvystä puhutaan: vienti- ja pörssiyhtiöiden pääomanomistajien vai yhteiskunnan nykyisten ja tulevien jäsenten. Samoin on kysyttävä, miten tutkimuksen tavoitteet ja strategiset painopistepistealueet suunnataan, millaisiin näkemyksiin nämä visiot perustuvat ja millaisen vuoropuhelun kautta ne ovat muodostuneet. Myös tässä on tarpeen lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Kulttuurisesti yliopistoilla ja korkeakouluilla on ollut keskeinen rooli yhteiskunnan kehittymisen, liberalisoitumisen ja tasa-arvoistumisen kannalta. Tämän roolinsa ne ovat voineet täyttää siksi, että ne ovat vaikeinakin aikoina voineet tarjota paikan itsenäiselle ja rohkealle kyseenalaistamiselle ja tarjonneet vaihtoehtoja vallitseville arvoille ja asenteille. Nykyisin tieteeseen ja siihen nojautuvaan opetukseen kohdistuu, sinänsä täysin oikeutetusti, aiempaa enemmän painetta korostaa tiedon merkitystä sovellusten, innovaatioiden ja talouden ja teknologioiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että yliopistojen ja korkeakoulujen tutkijat ja opettajat muistavat ja arvostavat ja toteuttavat itse työssään työnsä keskeisimpiä sivistys- ja kulttuuriarvoja, edistävät niitä ja tuovat esiin niiden merkityksen omassa yhteiskunnallisessa toiminnassaan ja vaikutuksessaan ja siten toimivat sekä nykyisten että tulevien sukupolvien hyvinvoinnin hyväksi.

Edistyksellinen tiedeliitto on vuodesta 1972 jatkuneen toimintansa ajan tarjonnut foorumin, jolla eri tieteenalojen ja tiedekentän toimijat voivat yhteistyön hengessä tuoda esiin näkemyksiään tieteen suunnasta ja siihen vaikuttavista toimista. Asiantuntijajärjestönä liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin tiedepoliittisiin kysymyksiin ja saattaa näkemyksensä päättäjien tietoon. Tiedepoliittiselle keskustelulle tuntuu nyt myös olevan aiempia vuosia suurempi tarve.

Liiton jäseniksi ovat tervetulleita tutkijat, opettajat, opiskelijat, poliittisessa tai hallinnollisessa päätöksenteossa tai teollisuuden ja teknologian piirissä tutkimusta hyödyntävät ammattilaiset ja kaikki, joita kiinnostaa tieteellinen tutkimus, sen harjoittamisen edellytykset ja sen hyödyntäminen yhteiskunnassa.

Tervetuloa mukaan!

Ismo T. Koponen

Edistyksellisen tiedeliiton puheenjohtaja

 

Jäsenyys

Tiedeliiton toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Edistyksellisen tiedeliitolla on noin 400 jäsentä. Jäsenistöön kuuluu eri tieteenaloilla toimivia tutkijoita, opettajia, opiskelijoita, poliittisia päätöksentekijöitä ja tiedehallinnossa työskenteleviä henkilöitä.

Liiton jäseneksi voivat liittyä kaikki liiton toiminnasta kiinnostuneet ja toimintaperiaatteet hyväksyvät yksityishenkilöt.

Jäsenmaksu vuonna 2019 ovat: opiskelijoille 22€, uusille opiskelijajäsenille (perustutkinnon suorittajat) ensimmäinen jäsenvuosi on maksuton. Muut 37 €. Jäsenmaksuun sisältyy Tiedepolitiikka-lehti, jäsenkirjeet sekä alennuksia liiton järjestämistä tilaisuuksista. Yhteisöjäsenmaksu on 130 euroa, yhteisöjäsenmaksu sisältää kolme Tiedepolitiikka-lehteä. Liiton jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenyyttä voi hakea soittamalla liiton toimistoon puh. 040-728 3893, kirjeitse, alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse osoitteesta toimisto@tiedeliitto.net

Jäsenyyttä anoneille lähetetään postissa jäsentietojen tiedustelulomake ja jäsenmaksukuitti. Jäsenet saavat jäsenetuna Tiedepolitiikka-lehden ja alennuksen Edistyksen Päivien osanottomaksusta. Jäsenillä on äänioikeus liiton syys- ja vuosikokouksessa.

Lisätietoja voit pyytää täytämällä alla olevan lomakkeen, tai anoa suoraan jäsenyyttä jäsenhakemuslomakkeella.

» Jäsenhakemuslomake

» Rekisteriseloste (jäsenrekisteri)

Takaisin ylös